പടിക്കൽ കലമുടച്ചെന്ന് സമ്മതിച്ച് സ്കലോനി! മത്സര ശേഷം പറഞ്ഞത് | Colombia vs Argentina

Colombia vs Argentina
CONMEBOL world cup Qualifiers


Follow Us :

Daily Hunt - https://profile.dailyhunt.in/raf_talks


Website - https://raftalkonline.com/

Twitter - https://twitter.com/TalksRaf?s=09


Facebook - https://www.facebook.com/RafTalks-642824152904808/

Instagram - https://instagram.com/raf_talks?igshid=1egxsfnxscgho

Telegram - https://t.me/raftalks


#RafTalks
#RafTalksMalayalam

Noticias relacionadas: